Lottamuseo on museoammatillisesti hoidettu erikoismuseo

Lottamuseon kokoelmapolitiikan perusteet

Lottamuseo on ammatillisesti hoidettu erikoismuseo. Lottamuseo noudattaa toiminnassaan ICOM:in (International Council of Museums) museoeettisiä sääntöjä sekä niitä lakeja ja asetuksia, joita museoista, henkilötietosuojasta ja tekijänoikeuksista on säädetty.

Kokoelmapolitiikka ohjaa museokokoelmien kehittämistä, kartuttamista, hoitoa, säilyttämistä ja esilläpitoa. Kokoelmapoliittinen ohjelma takaa Lottamuseossa yhdenmukaiset museotoiminnan käytänteet. Museon tallennusvastuualuetta kattavasti kuvastavat, asianmukaisesti dokumentoidut ja asiantuntevasti säilytetyt kokoelmat muodostavat Lottamuseon toiminnan pohjan.

Lottamuseolle tärkeä foorumi kokoelmayhteistyössä on museoiden- ja kokoelmayhteistyötä koordinoiva ammatillisten museoiden verkosto (TAKO). TAKOn tavoitteena on tallennusvastuiden jakaminen museoiden kesken sekä nykydokumentoinnin koordinoiminen. Päämääränä on parempi kokoelman hallinta sekä kokoelmien ja osaamisen liikkuvuus.

Kokoelmien karttuminen

Lottamuseon kokoelmien karttuminen on perustunut ja perustuu edelleen yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin. Lottamuseon esinekokoelmat siirretään uusiin entistä asianmukaisempiin säilytystiloihin ja tämän vuoksi Lottamuseo ei ota vastaan uusia lahjoituksia vuosina 2018-2019.

Lottamuseon kokoelmatyössä käytetään kolmiportaista arvoluokitusta, jonka perusteella aineisto jaotellaan museon ydinkokoelmaan, peruskokoelmaan ja opetuskokoelmaan. Kokoelmista voidaan tehdä tarpeen vaatiessa poistoja.

Kokoelmien säilyttäminen, käsittely ja hoito

Lottamuseo hoitaa ja säilyttää kokoelmiaan museaalisten suositusten mukaisesti.

Lottamuseon kokoelmista voidaan tehdä pysyviä poistoja siirtämällä, palauttamalla, tuhoamalla tai käyttämällä materiaali uudestaan. Syynä poistoon voi olla esineen aiheuttama vaara muille esineille, rakennuksille tai ihmisille, esineen huono kunto, vähitellen tapahtuva tuhoutuminen, kontekstitietojen puuttuminen tai esineen sopimattomuus kokoelmaan.

Materiaalin poistaminen museon kokoelmista vaatii ymmärrystä kokoelmien merkityksestä, luonteesta ja oikeudellisesta asemasta. Kukaan museon henkilökunnasta ei voi tehdä poistopäätöstä yksin vaan poistopäätökset tehdään aina museoammatillisessa tutkijatyöryhmässä.

Lainaus- ja deponointi

Lottamuseo ei ota vastaan deponoitua materiaalia (esinelainoja). Lottamuseo lainaa tarvittaessa muilta museoilta materiaalia erikoisnäyttelyihinsä. Lottamuseon kokoelmiin kuuluvaa materiaalia lainataan harkinnanvaraisesti museoille, jotka voivat taata sen turvallisuuden sekä käsittelyssä että esilläpidossa.

Tutkijapalvelut

Lottamuseon asiakirja-arkistosta on inventoinnin yhteydessä siirretty kaikki laajemmat Lotta Svärd -järjestön keskusjohtokuntaa, piirejä ja osastoja koskevat arkistokokonaisuudet Kansallisarkistoon. Kansallisarkistossa sijaitsee Suomen laajin Lotta Svärd -järjestöä ja sen jäsenistöä koskeva arkisto.

Lottamuseon asiakirja-arkistosta löytyy lottajärjestön julkaisuja, järjestötoimintaan liittyviä kaavakkeita, kurssiaineistoja, lottien muistoalbumeja ja muistelmia, lottien kirjeenvaihtoa, lottalauluja ja nuotteja sekä yksittäisten lottien toimintaa liittyviä asiakirjakokoelmia. Arkistoon on talletettu myös Suomen Naisten Huoltosäätiön sekä Työmaahuollon ja sen sisaryritysten toimintaan liittyvää aineistoa.

Tutkijoiden on mahdollista tutustua aineistoihin museon tiloissa etukäteen sovittuina aikoina. Lottamuseon tutkijoiden mahdollisuudet auttaa varsinaisessa tutkimustyössä ovat rajalliset, ja Lottamuseon tutkijan suorittama yli puoli tuntia kestävä tutkimustyö on maksullista.  

Valokuvapalvelumme toimii vuosina 2018-2019 rajoitetusti. Lottamuseon valokuvakokoelmaa ei ole inventoitu, ja vain pieni osa kuvista on digitoitu ja luetteloitu. Lotta-aiheisia valokuvia löytyy esimerkiksi puolustusvoimien SA -kuvapalvelusta. 

dav