Tietosuojaseloste Lottavakka Oy

Lottamuseon Lottapuodin verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Tällä tietosuojaselosteella Lottavakka Oy informoi asiakkaitaan henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Lottavakka Oy:n verkkopalveluita.

Lottavakka Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa omien tietojen säilyttämiseen.

 

Rekisterin pitäjä

Lottavakka Oy

Y-tunnus 0113052-8

Mannerheimintie 93 A

00270 Helsinki

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saija Ylitalo / Lottamuseo

Rantatie 39

04310 Tuusula

saija.ylitalo@lottamuseo.fi

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Lottamuseon verkkokaupan Lottapuodin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi, käsittely ja sopimusasiakkaiden laskutus. Tietoja voidaan käyttää Lottamuseon verkkokauppa Lottapuodin toiminnan kehittämiseen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikesta käsittelystä informoidaan rekisteröityä.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja asiakkuuden hoitamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

–          etu- ja sukunimi

–          yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

–          yksityisen henkilön edustama toimija, kuten yhdistys, yhtiö, yritys tai säätiö

–          asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta

–          käsittelyluvat ja -kiellot

–          sähköisen palveluiden käyttötiedot ja tilaukset

–          asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja / tai palvelun ostaneista yllä mainittujen lisäksi tietoja, jotka koskevat laskutusta ja mahdollista perintää.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriin liittyvät fyysiset asiakirjat säilytetään yhden vuoden ajan ostotapahtumasta lukollisessa tilassa. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Lottavakka Oy:n teknologiantoimittajille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterin kehittämistä ja toimintaedellytysten parantamista

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Evästeiden (cookies) käyttö

Lottavakka Oy käyttää sivuillaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tällä palautteella parannetaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 

Mikäli Lottavakka Oy:n sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua Lottavakka Oy:n saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.